Zásady ochrany osobních údajů

1. Společnost ŠVAJCROVÁ NEUMANN advokátní kancelář s.r.o., IČO: 07262213, se sídlem Holečkova 332/5, 105 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 297959 („Dodavatel“), zpracovává jako správce osobní údaje svých odběratelů, kteří jsou fyzickými osobami („odběratelé“). Odběratelé mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Dodavatele, a to na e-mailové adrese info@snak.cz.

2. Dodavatel bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje odběratelů a dále údaje shromážděné Dodavatelem při uzavření a plnění smlouvy uzavřené s odběrateli („smlouva“).

3. Dodavatel zpracovává osobní údaje odběratele pro účely:

3.1. plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“);

3.2. dodržení právní povinnosti Dodavatele stanovené obecně závaz­ným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Dodavatele uchovávat účetní a da­ňové doklady)

3.3. určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Dodavatele, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a 

3.4. zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Dodavatele spočívajícího v přímém marketingu.

4. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

4.1. k účelu podle čl. 3.1 výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy. Tím není dotčena možnost Dodavatele tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle čl. 3.2, 3.3 a/nebo 3.4 výše;

4.2. k účelu podle čl. 3.2 výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Dodavatele;

4.3. k účelu podle čl. 3.3 výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Dodavatele ve vztahu k příslušnému odběrateli, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle čl. 3.3 výše před skončením takového řízení;

4.4. k účelu zasílání obchodních sdělení podle čl. 3.4 výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než odběratel vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

5. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl.4 výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizovány či zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby).

6. Dodavatel bude předávat osobní údaje odběratelů příslušným orgánům veřejné moci a dalším příjemcům, kterým je Dodavatel povinen předávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů. Dodavatel je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Dodavatele zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé.

7. V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají odběratelé řadu práv, včetně práva požadovat od Dodavatele přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl.18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), jakož i práva na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).

8. Pokud se odběratel domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Dodavatele se žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost odběratele shledána oprávněnou, Dodavatel neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost odběratele podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Poskytnutí osobních údajů ze strany odběratele je smluvním požadavkem. Odběratel nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale Dodavatel tyto údaje potřebuje k uzavření a plnění smlouvy.