Představení

Jako jedna z prvních advokátních kanceláří v České republice poskytujeme vedle advokátních služeb i služby mediační, a to konkrétně již od roku 2012, kdy vešel v České republice v účinnost zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci. Jako advokáti víme, že ne vždy je soudní spor tou nejlepší možnou cestou řešení konfliktů, proto se zabýváme i alternativami způsoby řešení, jakým je mediace, a to nejenom v zastupování našich klientů v rámci mediace, ale zároveň i samotnému vedení mediace z pozice mediátorů.

Mediátoři naší kanceláře mají bohaté zkušenosti nejenom s mediacemi v rámci České republiky, ale zároveň i s mediacemi se zahraničním prvkem. Mediace poskytujeme v českém jazyce, anglickém a německém jazyce.

Výhody 

Mediace představuje mimosoudní způsob řešení sporů, který se po trendu zejména ze západních zemí stává čím dál tím více oblíbeným i v České republice. Oproti soudnímu řízení nabízí mediační proces následující výhody:

Je na samotných stranách, aby vyjednaly řešení svého konfliktu. Žádná osoba stranám nenařizuje, jak má dané řešení vypadat. 

To umožňuje dosáhnout pro obě strany přijatelného řešení, které by mnohdy v soudním řízení bylo nemožné. 

Zároveň platí, že nikdo strany nemůže nutit v mediaci setrvat či uzavřít mediační dohodu.

Zatímco soudní spor trvá často i několik let, mediací může být spor vyřešen i za několik dnů či týdnů. 

Vše záleží pouze na samotných stranách. S časovou úsporou tak souvisí i úspora nákladů, kdy strany sporu zpravidla hradí náklady mediace "půl na půl". 

Mediační jednání je neveřejné, a tak se třetí osoby či veřejnost nedozví žádné informace týkající se daného sporu. 

Mediátor je vázán povinností mlčenlivosti, stejně tak smluvní strany. Tato povinnost se vztahuje také na právní zástupce stran či případný doprovod.

Zachována je důvěrnost celého procesu mediace a zároveň každého dokumentu, který může být vypracován během mediačního procesu.

Mediace je procesem stran. Pravidla jednání jako jsou místo, čas, délka a postup při mediaci záleží velkou měrou na potřebách stran.

Díky neformálnosti mediace a také flexibilitě mediátora patří mediace k nejefektivnějšímu způsobu řešení sporů.

Výše zmíněné výhody, zejména pak flexibilita a možnost rychlého vyřešení celého sporu, přispívají ke spokojenosti obou stran.

Díky tomu je v  mediačním procesu vysoká pravděpodobnost, že si strany mezi sebou uchovají dobré a funkční vztahy do budoucna.

 Jakým druhům mediace se věnujeme:

Dále také:

sousedské, spotřebitelské a další občanskoprávní spory