V oblasti pracovního práva nabízíme zejména tyto služby:

  • komplexní právní poradenství v oblasti individuálních pracovněprávních vztahů, kolektivního pracovního práva a oblasti zaměstnanosti
  • vznik, změna a zánik pracovního poměru a vztahů založených dohodami o provedení práce a činnosti
  • tvorba a revize pracovněprávní dokumentace (pracovní smlouvy, pracovní řády, mzdové výměry a jiné vnitřní předpisy zaměstnavatele, směrnice)
  • efektivní nastavení systému odměňování a benefitů
  • zastupování v řízeních před soudy, kontrolními a dalšími správními orgány ve věci pracovněprávních sporů, kontrol a pracovních úrazů
  • komplexní poradenství při jednání s odbory a řešení otázek v oblasti kolektivního vyjednávání
  • diskriminace a šikana na pracovišti (mobbing, bossing, sexuální obtěžování)
  • ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva